Switch to desktop

Професійний сержант – фундамент армії

В третьому номері журналу «Оборонний вісник» за 2021 рік вийшла оглядова стаття Головного старшини Збройних Сил України — начальника Управління по роботі з сержантським складом Збройних Сил України Олександра Косинського з якої ви дізнаєтесь про розвиток професійного сержантського і старшинського складу в Збройних Силах України.

В статті наведено ексклюзивну інформацію про історію створення, основні етапи становлення та формування професійного сержантського корпусу. Зазначено права і повноваження, а також описано систему багаторівневої підготовки сержантського і старшинського складу, досліджені мотиваційні чинники та соціальні стандарти тощо.
Ознайомитись з повним текстом статті можна за цим посиланням.

 

ОВ 3

Наводимо скорочений варіант публікації.

Створення та розвиток професійного сержантського корпусу.
У Збройних Силах України (далі – ЗС України) з 2005 року триває робота з формування та розвитку професійного сержантського і старшинського складу, яка була розпочата з видачі Директиви начальника Генерального штабу – Головнокомандувача ЗС України “Про організацію та проведення заходів щодо створення в ЗС України професійного сержантського корпусу” (від 07 вересня 2005 року № ДГШ-9).
Перша редакція Концепції розвитку професійного сержантського і старшинського складу ЗС України була затверджена у 2008 році наказом МО України від 18 листопада 2008 року № 567. А найбільш інтенсивно та результативно зазначена робота проводилася протягом 2013 – 2020 років, протягом яких було досягнуто значні здобутки і зроблено незворотні кроки вперед у досягненні мети реформи.
Нині діюча Концепція розвитку професійного сержантського і старшинського складу, яка була введена в дію у 2016 році наказом МО України від 16 серпня 2016 року № 426, на даний час реалізована за абсолютною кількістю заходів.
Станом на кінець 2020 року на нормативному та інституційному рівнях було сформовано фундамент професійного сержантського корпусу ЗС України, який отримав усі ознаки та атрибути, що притаманні сержантському корпусу збройних сил провідних держав-членів НАТО. Тобто, завдання визначене матрицею Стратегічного оборонного бюлетеня та річної Національної програми партнерства “Україна – НАТО” щодо створення основ професійного сержантського корпусу ЗС України, в цілому, виконано.

Робота з розвитку професійного сержантського і старшинського складу ЗС України ведеться у контексті досягнення стратегічних цілей, визначених нормативними документами найвищого рівня, а саме: досягнення ЗС України повної сумісності зі збройними силами держав-членів НАТО, їх професіоналізації, забезпечення укомплектованості компетентним та мотивованим особовим складом.
У свою чергу, безпосередньою метою формування та розвитку професійного сержантського корпусу є розвиток та професіоналізація сержантів і старшин, які будуть спроможні взяти на себе основне навантаження щодо бойового навчання та виховання особового складу у підрозділах, забезпечення заходів повсякденної діяльності й виконання підрозділами завдань за призначенням як у мирний час, так і в особливий період.
Зазначене надасть можливість підвищити бойові спроможності підрозділів і військових частин, зміцнити військову дисципліну та викорінити негативні явища з військових колективів, досягти нової професійної якості персоналу ЗС України.

Концепція розвитку професійного сержантського і старшинського складу ЗС України.
На цей час формування та розвиток професійного сержантського корпусу відбувається відповідно до Концепції розвитку професійного сержантського і старшинського складу ЗС України від 2016 року. Для забезпечення її реалізація опрацьована і затверджена Міністром оборони України Дорожня карта, на основі якої щорічно опрацьовується та затверджується Головнокомандувачем ЗС України План реалізації Концепції.

Досягнення з розвитку професійного сержантського корпусу ЗС України станом на кінець 2020 року.

Структура посад та військових звань сержантського і старшинського складу.
У ЗС України на сьогодні створена структура посад сержантського і старшинського складу від первинних (заступник командир бойової машини, командир відділення, екіпажу, розрахунку, команди тощо) до найвищої посади головного сержанта ЗС України.
Концепцію “командної групи” визначену у NATO Non-Commission Officer BI-Strategic Command Strategy and Non-Commission Officer Guidelines імплементовано на усіх рівнях військового управління (поняття “командна група” передбачає “Система управління та контролю” (Command & Control) у збройних силах країн-членів НАТО. До складу “командної групи” входять командир і головний сержант – два військові фахівці, об’єднані однією метою, між якими встановлені професійні та побудовані на взаємодовірі службові відносини).
Вертикаль сержантського і старшинського складу, крім командних посад, передбачає посади штабного та інструкторського напрямків, посади за спеціальностями бойового застосування, логістичним, технічними, медичним та іншими спеціалізованими напрямками.
Нормативно введено у дію новий перелік військових звань рядового та сержантського і старшинського складу, що відповідає сучасній структурі посад сержантського корпусу ЗС України, колонці кодів військових звань рядового та сержантського складу збройних сил держав-членів НАТО згідно STANAG 2116, поділяє сержантський корпус на молодший, старший та вищий сержантський і старшинський склад.

Сержанти 1

 

 


Сучасна структура посад і відповідних їй військових звань сержантського і старшинського складу є взаємосумісною з сержантським складом збройних сил провідних держав-членів НАТО, передусім щодо розподілу повноважень і відповідальності між різними рівнями посад у сержантській і старшинській вертикалі, вимогами до рівня професійної військової підготовки та освіти сержантів і старшин. Також вона є аналогічною за своїми рівнями та кар’єрними можливостями структурі посад офіцерського складу, дозволяє застосовувати сержантів і старшин не лише на тактичному рівні, а і для виконання різних завдань і функцій у органах військового управління усіх рівнів (в тому числі стратегічного), де вони, базуючись на практичному досвіді отриманому протягом проходження військової служби на посадах рядового та сержантського і старшинського складу, участі в бойових діях та здійснення підготовки особового складу, мають можливість приймати участь у процесах планування, прийняття рішень та управлінні військами (силами) разом з офіцерами.

 

Сержанти 2

Права і повноваження та їх розподіл з офіцерським складом.
Функціональні обов’язки сержантського і старшинського складу за основними типовими посадами від командира відділення до головного сержанта (головного старшини) бригади визначені Статутом внутрішньої служби ЗС України.
Обов’язки за посадами головних сержантів (головних старшин) органів військового управління, включно до головного сержанта ЗС України, а також обов’язки за окремими посадами штабних сержантів та посадових осіб структур професійної військової підготовки сержантського і старшинського складу, затверджені наказом Головнокомандувача ЗС України.
Для забезпечення ефективного виконання головними сержантами (головними старшинами) військових частин і підрозділів їх функціональних обов’язків Головнокомандувачем ЗС України затверджено Методичні рекомендації головним сержантам (головним старшинам) військових частин і підрозділів щодо організації ефективної системи роботи та налагодження дієвої службової взаємодії з офіцерським складом.
В результаті вищезазначеного, права та повноваження сержантського і старшинського складу значно розширено за низкою ключових напрямків службової діяльності.
Водночас, варто зауважити, що розподіл повноважень сержантського і старшинського складу з офіцерським складом безпосередньо залежить від довіри офіцерів та їх готовності делегувати сержантам і старшинам певні повноваження та наділяти їх необхідними правами. Разом з цим, культура службової взаємодії та відносин між офіцерським та сержантським і старшинським складом змінюється надто повільно, що передусім пов’язано з менталітетом, попередніми принципами навчання і виховання офіцерів, стилем керівництва, що використовувався у Збройних Силах непрофесійного формату.
З метою вирішення зазначеного проблемного питання начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем ЗС України у 2019 році були затверджені Методичні рекомендації командирам військових частин та підрозділів щодо функціонального застосування головних сержантів (головних старшин) та налагодження з ними ефективної службової взаємодії. Крім того, щорічно, крім 2020 року, що було пов’язано з карантинними заходами, проводяться семінари з офіцерами та сержантами і старшинами з питань їх формальної та неформальної взаємодії у командній групі, розподілу повноважень.
У збройних силах держав-членів НАТО подібну проблему вирішували шляхом введення до вищих військових навчальних закладів посад інструкторів, з числа сержантського складу, які проводили з курсантами заняття з фізичної, стройової, тактичної та вогневої підготовки. Таким чином майбутні офіцери мали можливість познайомитися з тим, хто такий сержант ще під час навчання, і потрапляючи після навчання у війська (сили) вони краще розуміли як налагодити дієву взаємодію з сержантами у підрозділах.

Професійна військова підготовка та освіта.
Станом на сьогодні впроваджено систему багаторівневої підготовки сержантського і старшинського складу ЗС України. Вона спроможна забезпечити професіоналізацію сержантів і старшин, дозволяє здійснювати необхідну професійну (кар’єрну) підготовку сержантів і старшин для призначення їх на посади різних рівнів у вертикалі сержантського і старшинського складу та повністю відповідає загальним підходам і вимогам до підготовки зазначеної категорії військовослужбовців у збройних силах держав-членів НАТО визначеним у NATO Non-Commission Officer Professional Military Education Reference Curriculum.

Система багаторівневої підготовки сержантського і старшинського складу складається з чотирьох рівнів:
• базовий – для посад рівня військових звань OR-4 - OR-5;
• середній – для посад рівня військових звань OR-6 - OR-7;
• підвищений – для посад рівня військового звання OR-8;
• вищий – для посад рівня військового звання OR-9.
Система короткотермінових курсів побудована на принципі надання тим, хто навчається конкретних знань, умінь та навичок під конкретну посаду, на яку планується їх призначення після підготовки, з системним та періодичним їх нарощуванням і з обов’язковим закріпленням на практичному досвіді службової та бойової діяльності.

Сержанти 3

З метою надання необхідної компетенції сержантам і старшинам, які призначаються на штабні посади до органів військового управління у вищих військових навчальних закладах розгорнуто курси підвищення кваліфікації за напрямками: управління персоналом, організації підготовки особового складу та морально-психологічного забезпечення. У вересні 2020 року було проведено перший пілотний курс штабного сержанта, за аналогією курсу Battle Staff NCO Course, що проводиться у збройних силах держав-членів НАТО, який у 2021 році буде впроваджено у систему підготовки сержантського і старшинського складу, як обов’язковий для призначення на посади штабних сержантів у штаби окремих батальйонів, полків та бригад.
Здійснюється навчання сержантів і старшин за логістичними, технічними та іншими специфічними напрямками, які вимагають наявності фахової передвищої освіти, у військових коледжах сержантського (старшинського) складу, з терміном навчання до 2,5 років або 3 місяці на базі попередньо набутої освіти за визначеним напрямком. Після завершення навчання військовослужбовці отримують освіту за рівнем “фаховий молодший бакалавр” та середній рівень підготовки сержантського і старшинського складу. До навчальних програм військових коледжів інтегровано дисципліни та заняття за кваліфікаційними стандартами курсів лідерства базового і середнього рівнів, що проводяться у центрах підготовки сержантського складу.

Сержанти 5

 

Щодо освіти сержантського та старшинського складу існують певні вимоги. Так, для головних сержантів (головних старшин) до рівня батальйону – це наявність повної загальної освіти, а вже для головного сержанта (головного старшини) військової частини і вище – перший ступінь вищої освіти на рівні бакалавра. Для цього при вищих військових навчальних закладах щорічно виділяється близько 250 навчальних місць.

Сержанти 4


Наприкінці кожного року до Головного управління персоналу (J1) Генерального штабу ЗС України та Управління по роботі з сержантським складом ЗС України приходить розподіл від Департаменту військової освіти та науки МО України стосовно кількості навчальних місць і напрямків здобуття вищої освіти при десяти військових вишах. Варто зазначити, що сержанти і старшини, які мають бойовий досвід, користуються пільгою на позаконкурсний вступ.
З метою ефективного розвитку системи професійної військової підготовки та освіти сержантського і старшинського складу ЗС України співпрацюють з Альянсом за низкою міжнародних програм та з деякими організаціями, зокрема:
програмою НАТО «Удосконалення військової освіти» (NATO Defense Education Enhancement Program – DEEP);
Багатонаціональним об’єднаним координаційним комітетом (Multinational Joint Commission – MJC);
програмою НАТО «Партнерство заради миру» (NATO Program Partnership for Peace – PfP);
міжнародною програмою військової освіти та підготовки Міністерства оборони США (International Military Education & Training – IMET).

Проходження військової служби, кадровий менеджмент.
Формування професійного сержантського корпусу в ЗС України багато в чому залежить від створення належних умов проходження військової служби, одним із елементів яких є запровадження дієвої системи кадрового менеджменту, який би сприяв заохоченню до тривалого перебування у лавах війська та чіткого бачення можливостей кар’єрного та фахового зростання.
З цією метою було затверджено порядок та номенклатура призначення військовослужбовців на посади сержантського і старшинського складу, визначені вимоги до рівня підготовки та освіти за ними, затверджено порядок здійснення щорічного оцінювання військовослужбовців й порядок управління кар’єрою військовослужбовців ЗС України, які проходять військову службу за контрактом.
Для забезпечення прозорості цього процесу опрацьовані та затверджені паспорти військових посад за посадами сержантського і старшинського складу та розпочата робота з впровадження принципово нової системи управління кар’єрою військовослужбовців за військовими званнями.
Перехід рядового й сержантського складу на нові військові звання відкриє новий етап удосконалення порядку проходження військової служби та реформування системи кадрового менеджменту.
Перехід на нові військові звання не означає просте перейменування. Новий перелік військових звань сприяє побудові принципово новій вертикалі посад сержантського складу ЗС України та створює умови для започаткування дієвої системи кадрового менеджменту і вдосконалення порядку просування по службі.
Так, після переатестації та складання паспортів посад за новими військовими званнями на основі уточнених типових алгоритмів просування по службі будуть складені індивідуальні плани управління кар’єрою солдатів та сержантів і старшин. Управління кар’єрою за ними буде здійснюватися сержантами-менеджерами.
Безпосередньо стосовно переатестації варто зазначити, що сержанти і старшини, які проходять службу на рядових посадах, мають бути переміщені на посади сержантського та старшинського складу. Це зумовлено тим, що відповідно до чинної нормативної бази сержант чи старшина не повинен проходити службу на рядових посадах, адже це інший порядок військової служби. Сержантське і старшинське військові звання вміщують поняття певної відповідальності, прав і повноважень в управлінні особовим складом або виконанні завдань. Будь-який військовий у званні сержанта чи старшини вже є лідером та начальником для солдатів і матросів. І якщо сержант чи старшина перебуває на рядовій посаді, то виникає питання, чи відповідає він вимогам, які до нього ставлять як до сержанта чи старшини, виходячи з його військового звання.
Проте лише п’ять військових звань сержантського і старшинського складу підпадають під переатестацію. Переатестовуватимуть тільки тих військовослужбовців, чиї звання змінюють назву. Зокрема, змінюватимуть тільки звання «старшина» – на «головний сержант», «прапорщик» – на «штаб-сержант», «мічман» – на «штаб-старшина».
Військовослужбовці, які на час переатестації перебувають у військових званнях «старший прапорщик» або «старший мічман» отримають нові військові звання – на «майстер-сержант» або «майстер-старшина» відповідно, крім тих, які перебувають на вищих посадах сержантського і старшинського складу, які передбачають звання «старший майстер-сержант», «старший майстер-старшина», «головний майстер-сержант» та «головний майстер-старшина». Таким військовослужбовцям будуть присвоєнні нові військові звання відповідно до штатно-посадових категорій посад, які вони обіймають.
Вищезазначене є надто важливим заходом, який дозволить завершити у 2021 році роботу з формування повноцінної ієрархічної структури сержантського корпусу за усіма індикативними показниками.

Соціальні стандарти та мотиваційні чинники.
Поряд із завданнями щодо переходу на нові військові звання та побудовою дієвої системи кадрового менеджменту, не менш важливим є впровадження принципово нової системи грошового забезпечення за військовими званнями. Коли військовослужбовець матиме грошове забезпечення, що буде на 70 % складатися з базової суми відповідно до військового звання, а решту будуть складати надбавки та бонуси залежно від умов проходження служби, чинників ризику для життя та здоров’я, фізичних і психологічних навантажень. Базова сума буде однаковою за рівнозначними військовими званнями, неважливо на яку посаду в межах свого військового звання буде переміщуватися військовослужбовець – командна, інструкторська чи штабна. При цьому, передбачається, що різниця в сумах грошового забезпечення між “сусідніми” військовими званнями буде значною.

Корпоративна єдність та традиції сержантського і старшинського складу.
Хоча цей напрямок і зазначено останнім по черзі, разом з цим, він є чи не найголовнішим у розвитку сержантського і старшинського складу ЗС України. Саме моральні основи та принципи служіння українському народу та Україні, виконання військового обов’язку, відповідності високим стандартам до тих, хто заслужив право носити сержантські або старшинські погони, є тим фундаментом, на якому має будуватися професійний сержантський корпус. На даний час:
встановлено на державному рівні День сержанта ЗС України (святкується щорічно 18 листопада);
впроваджено церемонію прийняття Кодексу сержанта ЗС України військовослужбовцями, які отримують первинне військове звання сержантського та старшинського складу;
впроваджено щорічне нагородження кращих сержантів і старшин видів та окремих родів військ (сил) ЗС України нагрудним знаком Головнокомандувача ЗС України “Кращий сержант (старшина) ЗС України”;
розпочато створення клубів сержантів і старшин у військах (силах), станом на кінець 2020 року було введено в дію 8 таких клубів;
Головнокомандувачем ЗС України затверджено положення та порядок проведення церемоній, урочистих заходів сержантського і старшинського складу ЗС України, який став першим керівним документом, що узагальнив основні традиції сержантського корпусу ЗС України.

Подальша робота та перспективи.

У 2021 році заплановано здійснити низку заходів з подальшого розвитку професійного сержантського корпусу ЗС України, найбільш важливі та пріоритетні з яких зазначені нижче.
Стосовно напрямку розвитку структури посад та військових звань вкрай важливим заходом є проведення до кінця року переатестації військовослужбовців у нових військових званнях, у визначеному нормативною базою порядку.
Немаловажним питанням також є внесення змін до бойових статутів щодо визначення обов’язків, ролі та місця головних сержантів (головних старшин) підрозділів та військових частин у різних видах бою. А також, внесення змін до керівництв, курсів та настанов стосовно розширення прав та повноважень сержантів і старшин у проведенні заходів бойової підготовки.
Заходом, який забезпечить вирішення питання стосовно збільшення обсягів вивчення англійської мови сержантами і старшинами є створення у 2021 році при військових коледжах сержантського (старшинського) складу курсів вивчення англійської мови за рівнями СМР-1 та СМР-2.
Безперечно, найважливішим питанням є продовження роботи з удосконалення порядку проходження військової служби та впровадження системи управління кар’єрою військовослужбовців за військовими званнями, впровадження системи грошового забезпечення військовослужбовців на основі базової ставки за військовим званням та унормування переліку і розмірів додаткових виплат: надбавок, винагород, бонусів, компенсацій.

Висновки.

Розвиток професійного сержантського корпусу ЗС України на сучасному етапі має значні успіхи та досягнення. Впроваджена структура посад і військових звань, система професійної військової підготовки та освіти, перспективні системи управління кар’єрою військовослужбовців та грошового забезпечення за військовими званнями дозволять створити належні умови для просування по службі на сержантських і старшинських посадах військовослужбовців військової служби за контрактом протягом всього етапу їх військової служби у ЗС України.
Досягнення, які зазначені у цій статті, звісно не забезпечили наявність у ЗС України повноцінного професійного сержантського корпусу, так як професійний сержантський корпус це, передусім, безпосередньо люди, які у сержантських та старшинських військових званнях, на відповідних посадах, виконують визначені функціональні обов’язки та завдання, мають відповідний рівень моральних та професійно-ділових якостей, свідомості, відповідають визначеним стандартам службової діяльності, військової дисципліни та поведінки.
Як би у подальшому не удосконалювалися озброєння та військова техніка, як би не мінялися тактика та стратегія, головною зброєю є та залишатиметься сержант, здатний керувати підпорядкованим особовим складом, вести їх вперед, швидко приймати вірні рішення у складній обстановці та забезпечити виконання бойового завдання за будь-яких умов.
Професійний сержант – фундамент армії.

Автор: Головний старшина Збройних Сил України — начальник Управління по роботі з сержантським складом Збройних Сил України, старший прапорщик Косинський Олександр Юрійович

 

Ознайомитись з повним текстом статті можна в журналі «Оборонний вісник» №3/2021.